22/04/2019Cena dnia

0,00zł/MWh

22/04/2019Cena dnia

0,00zł/MWh

Informacje o rynku

Informacje o rynku energii elektrycznej w Polsce

Opis uwarunkowań prawnych wpływających na funkcjonowanie rynku energii w Polsce.


Charakterystyka rynku energii elektrycznej

Cechy rynku

Trzy istotne z punktu widzenia zachowania uczestników rynku cechy rynku energii elektrycznej to: Uczestnicy rynku

Na rynku energii elektrycznej działa kilka grup uczestników:

- Wytwórcy energii elektrycznej: - Operator sieci przesyłowej (OSP) zarządzający siecią najwyższych napięć 220kV, 400kV i 750kV: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,

- Operatorzy sieci dystrybucyjnych (OSD) zarządzający sieciami 110kV i niższych napięć, czyli podmiot z którym Klient posiada zawartą umowę dystrybucyjną,

- Spółki obrotu, np. CEZ Trade Polska zajmująca się sprzedażą energii do Klientów końcowych oraz działalnością na rynku hurtowym.

Formy rynku

Podstawowe formy działalności uczestników rynku to:


Nadzór nad rynkiem energii elektrycznej

Ministerstwo Gospodarki

Naczelnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach polityki energetycznej jest Minister Gospodarki. Zadania Ministra Gospodarki w zakresie polityki energetycznej obejmują: Minister właściwy do spraw gospodarki wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego.

Więcej na stronie Ministerstwa Energii: www.mg.gov.pl

Urząd Regulacji Energetyki

Funkcję kontroli i nadzoru nad polskim rynkiem energii pełni Urząd Regulacji Energetyki (URE), którego główne działania polegają na równoważeniu interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii poprzez: Więcej informacji o URE na stronie: www.ure.gov.pl.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Urząd antymonopolowy, który jest centralnym organem administracji państwowej (rządowej), działający na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

Więcej na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta: www.uokik.gov.pl


Podmioty na rynku energii

Operator Systemu Przesyłowego

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełnią funkcję Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), której zakres zadań obejmuje: Więcej informacji o Operatorze Systemu Przesyłowego na stronie: www.pse.pl.

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej niezbędną rozbudowę, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi[1]. W praktyce to przedsiębiorstwo energetyczne, które w ramach zarządzania swoim majątkiem jest także odpowiedzialne za przyłączanie nowych odbiorców, ewentualne przerwy w zasilaniu związane z pracami planowymi bądź awariami oraz prace konserwacyjne. Klienci końcowi przyłączeni do sieci dystrybucyjnej mają z odpowiednim OSD zawartą umowę o  świadczenie usług dystrybucyjnych.

Terminem tym określa się również osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialna za działalność operacyjną i zapewnienie utrzymania, a w razie potrzeby, również za rozwój systemu dystrybucyjnego, połączenia z innymi systemami i za zapewnienie długookresowej zdolności systemu do pokrycia uzasadnionego zapotrzebowania na dystrybucję energii elektrycznej [2].

Operator systemu dystrybucyjnego w zakresie systemów dystrybucyjnych jest odpowiedzialny między innymi za: Lista Operatorów Systemów:

http://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/operatorzy-systemow-el

Sprzedawcy energii elektrycznej

Sprzedawca energii elektrycznej na podstawie obowiązującego prawa oraz niezbędnych pozwoleń zobowiązany jest zawrzeć w cenie energii: Akty prawne

Zestawienie aktów prawnych znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pod poniższym adresem: http://www.ure.gov.pl/pl/prawo