22/04/2019Cena dnia

0,00zł/MWh

22/04/2019Cena dnia

0,00zł/MWh

Zwolnienie z akcyzy

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja przepisów akcyzowych, która wprowadziła m.in. dwa nowe mechanizmy zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej: Zwolnienie procesowe nakłada na zainteresowany podmiot obowiązek posiadania statusu podatnika akcyzy. Taki status można nabyć np. poprzez uzyskanie koncesji energetycznej, takiej jak koncesja na obrót energią elektryczną (rodzaje koncesji przewidzianej w prawie energetycznym: koncesja na obrót, przesyłanie, dystrybucję lub wytwarzanie energii elektrycznej).

Zwolnienie dla zakładów energochłonnych wymaga spełnienia warunków formalnych w postaci: Zgodnie z zapisami Ustawy o akcyzie zakładem energochłonnym jest podmiot, u którego udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek o zwrot, wynosi ponad 3%. Na podstawie tych danych należy dokonać obliczenia kwoty częściowego zwrotu akcyzy.

Do składanego wniosku dołączyć należy dokumenty, na podstawie których określa się koszty wykorzystanej energii elektrycznej przy obliczaniu kwoty zwracanej częściowo akcyzy oraz opinię biegłego rewidenta, potwierdzającą prawidłowość wyliczenia udziału kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek.

Kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy oblicza się według następującego wzoru:

gdzie:
𝑍 – kwota zwracanej częściowo akcyzy, wyrażona w złotówkach (zł),
𝐾 – udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej, wyrażony w procentach (%), w roku podatkowym, za który składany jest wniosek
𝑊 – kurs euro w stosunku do złotego, obowiązujący w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok, w którym rozpoczął się rok podatkowy, za który składany jest wniosek, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4,1749 zł)
𝐸 – łączne zużycie energii elektrycznej wyrażone w megawatogodzinach (MWh) w roku podatkowym, za który składany jest wniosek

Porównanie oszczędności dla zwolnienia procesowego oraz zwolnienia dla zakładu energochłonnego:
  Zwolnienie procesowe Zwolnienie dla zakładu energochłonnego
Roczna wielkość zużycia energii elektrycznej 100 GWh
Ulga całkowite zwolnienie z akcyzy częściowy zwrot akcyzy
Oszczędność 2 mln PLN dla wskaźnika energochłonności:
5% - około 610 tys. PLN
10% - około 1,00 mln PLN
25% - około 1,35 mln PLN
50% - około 1,43 mln PLN
75% - około 1,46 mln PLN
100% - około 1,48 mln PLN
Okres, w którym można zastosować ulgę w bieżących okresach rozliczeniowych po zakończeniu roku podatkowego, w którym była wykorzystywana energia elektryczna