22/04/2019Cena dnia

0,00zł/MWh

22/04/2019Cena dnia

0,00zł/MWh

Rozporządzenia inne

Lp. Tytuł rozporządzenia Ogłoszono w Dzienniku Ustaw
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł Dz.U. 2014 poz. 487
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej Dz.U. 2014 poz. 224
3. Zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki M.P. 2013 Poz. 971
4. Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej Dz. U. z 2013 r. poz.15
5. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki M.P. 2011 nr 84 poz. 879
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania i przeprowadzania przetargu na sprzedaż energii elektrycznej oraz sposobu i trybu sprzedaży energii elektrycznej na internetowej platformie handlowej Dz. U. Nr 186, poz. 1246
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych Dz. U. Nr 108, poz. 701
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub na realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną Dz.U. Nr 90, poz. 548
9. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 października 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki Mon. Pol. Nr 71, poz. 769
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła Dz. U. Nr 133, poz. 924
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 lutego 2006 r. w sprawie przetargu na wyłonienie sprzedawców z urzędu dla paliw gazowych lub energii elektrycznej Dz. U. Nr 30, poz. 209
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189
13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń Dz. U. Nr 98, poz. 825
14. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowaniu błędów Dz. U. Nr 129, poz. 1184
15. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowanie błędów Dz.U. 2003 nr 129 poz. 1184
16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby złamujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828
17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych Dz. U. Nr 39, poz. 338
18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zasięgu terytorialnego i właściwości rzeczowej oddziałów Urzędu Regulacji Energetyki Dz. U. Nr 107, poz. 942
19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy Dz. U. Nr 95, poz. 1042
20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne Dz. U. Nr 75, poz. 866
21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa URE corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja Dz. U. Nr 92, poz. 1049
22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja Dz.U. 1998 nr 60 poz. 387