22/04/2019Cena dnia

0,00zł/MWh

22/04/2019Cena dnia

0,00zł/MWh

Odbiorca przemysłowy

Przez Odbiorcę przemysłowego rozumie się odbiorcę końcowego, którego przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i oznaczona odpowiednimi kodami. Tabela ze szczegółowym opisem klasyfikacji kodów została zamieszczona na dole strony.

Odbiorca przemysłowy zużywający powyżej 100 GWh energii elektrycznej

Przez Odbiorcę przemysłowego rozumie się:

Wg zapisów Prawa energetycznego:

Odbiorca przemysłowy jest zobowiązany do uzyskania i przedstawienie do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub
uiścić opłatę zastępczą w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Powyższy obowiązek dotyczy Odbiorcy przemysłowego, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej oraz złożył oświadczenie potwierdzające zużycie nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek Odbiorcy przemysłowego, któremu przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia z kogeneracji, umarza, w drodze decyzji, te świadectwa w całości lub części.

Wg zapisów Ustawy o odnawialnych źródłach energii:

Odbiorca przemysłowy obowiązany jest uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego wydane odpowiednio dla energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej
lub
uiścić opłatę zastępczą w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy.

Powyższy obowiązek dotyczy Odbiorcy przemysłowego, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i złożył oświadczenie potwierdzające: wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku.

Odbiorca przemysłowy zużywający poniżej 100 GWh energii elektrycznej

Wg zapisów Ustawy o odnawialnych źródłach energii:

Przez Odbiorcę przemysłowego rozumie się: Odbiorca przemysłowy składa Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające: wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku.


Lp PKD OPIS
1 0510 Wydobywanie węgla kamiennego
2 0729 Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
3 0811 Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
4 0891 Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
5 0893 Wydobywanie soli
6 0899 Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
7 1032 Produkcja soków z owoców i warzyw
8 1039 Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
9 1041 Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10 1062 Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
11 1104 Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
12 1106 Produkcja słodu
13 1310 Produkcja przędzy bawełnianej, Produkcja przędzy wełnianej, Produkcja przędzy z włókien chemicznych, Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
14 1320 Produkcja tkanin bawełnianych, Produkcja tkanin wełnianych, Produkcja tkanin z włókien chemicznych, Produkcja pozostałych tkanin
15 1394 Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
16 1395 Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
17 1411 Produkcja odzieży skórzanej
18 1610 Produkcja wyrobów tartacznych
19 1621 Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
20 1711 Produkcja masy włóknistej
21 1712 Produkcja papieru i tektury
22 1722 Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
23 1920 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
24 2011 Produkcja gazów technicznych
25 2012 Produkcja barwników i pigmentów
26 2013 Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
27 2014 Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
28 2015 Produkcja nawozów i związków azotowych
29 2016 Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
30 2017 Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
31 2060 Produkcja włókien chemicznych
32 2110 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
33 2221 Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
34 2222 Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
35 2311 Produkcja szkła płaskiego
36 2312 Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
37 2313 Produkcja szkła gospodarczego
38 2314 Produkcja włókien szklanych
39 2319 Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
40 2320 Produkcja wyrobów ogniotrwałych
41 2331 Produkcja ceramicznych kafli i płytek
42 2332 Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
43 2342 Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
44 2343 Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
45 2349 Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
46 2351 Produkcja cementu
47 2352 Produkcja wapna i gipsu
48 2399 Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
49 2410 Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
50 2420 Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
51 2431 Produkcja prętów ciągnionych na zimno
52 2432 Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
53 2434 Produkcja drutu
54 2441 Produkcja metali szlachetnych
55 2442 Produkcja aluminium hutniczego, Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
56 2443 Produkcja ołowiu, cynku i cyny
57 2444 Produkcja miedzi
58 2445 Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
59 2446 Wytwarzanie paliw jądrowych
60 2451 Odlewnictwo żeliwa
61 2452 Odlewnictwo staliwa
62 2453 Odlewnictwo metali lekkich
63 2454 Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi, Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
64 2611 Produkcja elementów elektronicznych
65 2680 Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
66 2720 Produkcja baterii i akumulatorów
67 3299 Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
68 3832 Odzysk surowców z materiałów segregowanych