22/04/2019Cena dnia

0,00zł/MWh

22/04/2019Cena dnia

0,00zł/MWh

Gwarancje pochodzenia energii

Wg definicji zamieszczonej w Ustawie o odnawialnych źródłach energii gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii jest dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii.

Gwarancja pochodzenia jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, objętej wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia. Po upływie tego okresu gwarancja pochodzenia wygasa i podlega wykreśleniu z rejestru gwarancji pochodzenia.

Gwarancję pochodzenia wydaje się w postaci elektronicznej i przekazuje się bezpośrednio do rejestru gwarancji pochodzenia.

Prezes URE, na pisemny wniosek podmiotu, uznaje gwarancję pochodzenia wydaną w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Uzyskanie gwarancji pochodzenia nie jest skomplikowane. Producent zielonej energii, który wystąpi i uzyska gwarancję pochodzenia będzie mógł ją sprzedać, natomiast nabywca gwarancji (nabycie za naszym pośrednictwem) może ją wykorzystać w ramach zmniejszenia tzw. „śladu węglowego”, czy też po prostu wsparcia źródeł odnawialnych, stąd też gwarancje pochodzenia kupowane są przez podmioty zabiegające o ochronę środowiska, a co istotne, instrument ten działa niezależnie od tzw. zielonych certyfikatów.

Na polskim gruncie, by gwarancja pochodzenia mogła stać się przedmiotem zakupu przez odbiorcę końcowego, wytwórca powinien wypełnić wniosek znajdujący się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki i przedłożyć go Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego lub Przesyłowego. Operator oraz prezes URE w określonym prawem terminie zobligowani są do wydania gotowej gwarancji pochodzenia, która trafi następnie do Rejestru Gwarancji Pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii.

W przypadku zainteresowania Państwa zakupem Gwarancji Pochodzenia zapraszamy do kontaktu z nami. Posiadamy możliwość zakupu dla Państwa gwarancji pochodzenia uwzględniając kraj, technologię wytwarzania, czy nawet dokonać zakupu Gwarancji Pochodzenia ze wskazanego przez Państwa źródła odnawialnego.

Więcej informacji na temat Gwarancji Pochodzenia znajduje się tutaj.