22/04/2019Cena dnia

0,00zł/MWh

22/04/2019Cena dnia

0,00zł/MWh

Procedura zmiany sprzedawcy

Zmiana Sprzedawcy,  w  tym  częściowa  zmiana  Sprzedawcy,  następuje  na  warunkach  i  zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów prawa i IRiESD/IRiESP. Operator Sieci Dystrybucyjnej lub Operator Sieci Przesyłowej (dalej Operator) publikuje ją na swojej stronie internetowej.

Poniżej znajdą Państwo główne działania, które należy podjąć aby zmienić sprzedawcę gazu ziemnego:
  1. Odbiorca zawiera umowę sprzedaży paliwa gazowego lub umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego z nowym sprzedawcą;
  2. Odbiorca (lub upoważniony przez niego nowy sprzedawca) wypowiada lub, o ile przewiduje to IRiESD/IRiESP, częściowo wypowiada Umowę kompleksową zawartą z dotychczasowym Sprzedawcą;
  3. Odbiorca (lub upoważniony przez niego nowy sprzedawca) informuje dotychczasowego Sprzedawcę i Operatora o zawarciu umowy sprzedaży paliwa gazowego lub umowy kompleksowej oraz o dniu rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego przez nowego sprzedawcę. Odpowiedni Operator informowany jest poprzez złożenie PZD lub PP, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej tegoż Operatora;
  4. Operator dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowego w celu dokonania rozliczeń Odbiorcy z dotychczasowym Sprzedawcą nie później niż w ciągu (5) pięciu dni roboczych od ostatniego dnia obowiązywania Umowy kompleksowej zawartej z dotychczasowym Sprzedawcą. W przypadku braku możliwości dokonania tego odczytu w terminie, o którym mowa powyżej, Operator dokonuje oszacowania ilości sprzedanego paliwa gazowego według stanu na ostatni dzień obowiązywania Umowy kompleksowej.
  5. Operator niezwłocznie przekazuje dane pomiarowe dotychczasowemu Sprzedawcy oraz nowemu Sprzedawcy.
Procedura zmiany sprzedawcy trwa nie dłużej niż 21 dni, licząc od dnia złożenia PZD/PP.

Odbiorca jest obowiązany do uregulowania należności za paliwo gazowe pobrane do ostatniego dnia obowiązywania Umowy kompleksowej zawartej z dotychczasowym Sprzedawcą oraz do uregulowania innych należności wynikających z dotychczasowej Umowy.